קידום סטטוטורי

חברת אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ מנהלת פרויקטים בשלב הסטטוטורי במגוון רחב של תחומים. קידום תוכניות אב, קידום תוכניות מתאר, תוכניות בנין עיר מפורטות (תב"ע) וכל זאת לשינויי יעוד קרקע והשבחת קרקעות עבור רשויות ציבוריות וגופים פרטיים.

במסגרת פעילות זו מקודמים פרויקטי מגורים, תעסוקה, מלונאות, תעשייה, בתי אבות, פרויקטי תשתיות של כבישים, מחצבות ועוד. חברת אהוד תייר פעילה כ"חברה מנהלת" וכ"חברה מתכננת" של מינהל מקרקעי ישראל.

במסגרת הפעילות לקידום תוכניות סטטוטוריות ניתנים ע"י משרדנו השירותים הבאים:

 

ניתוח תוכניות אב/מתאר או שלד וקיום בירורים עם מוסדות התכנון לגבי תוכניות מקומיות, מחוזיות וארציות על תוכניות שחלות במקום לרבות: הקמת צוות תכנון רב תחומי, זיהוי שטח התכנון ולימוד האילוצים והמגבלות הקיימים בו, איתור גורמים בשטח התכנון וסביבתו העשויים להשפיע על התכנון, ריכוז ציפיות רשויות התכנון וגורמים חיצוניים אחרים רלוונטים.

ריכוז וניהול צוות תכנון להכנת חלופות לתכנון הפרויקט: וידוא התאמת חלופות התכנון להנחיות הגורמים המקצועיים ומטרות מזמין העבודה, בדיקת בעלויות וזכויות במקרקעין, הכנת אומדני עלויות פיתוח לחלופות התכנון.

בחירת ועיבוד של חלופת תכנון מועדפת: פיתוח ופירוט החלופה הנבחרת כתוכנית מתואמת בין כל צוות היועצים: אדריכלות, פיתוח, תנועה, כבישים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת, איכות סביבה, ועוד.

ריכוז מסמכי התוכנית לרבות תשריט ותקנון ונספחים שונים הדרושים להליך הסטטוטורי בתאום עם הרשויות, הגשת תוכניות לרשות המקומית, קבלת אישורי הועדה המקומית לתוכנית המוגשת וליווי התוכנית בתהליך אישור הועדה המקומית עד לקבלת המלצה להפקדה בועדה המחוזית.

טיפול באישור הועדה המחוזית עד למתן תוקף לתוכנית לרבות טיפול בהתנגדויות וליווי עריכת מסמכי התוכנית עד אישורם הסופי למתן תוקף בסמכות ועדה מחוזית או  מועצה ארצית.

לשירותים אלו נוסף ליווי וניהול של המשרד בכל הקשור לניהול צוות היועצים, ניהול ההתקשרות עם חוזים למתכננים, ניהול ואישור החשבונות של היועצים וניהול תקציבים ולוחות זמנים הדרושים לקידום הפרויקט.

רשימת הפרויקטים לתחום הקידום הסטטוטורי:

שונות
תשתיות
מוסדות
מגורים
תעסוקה

צור קשר

כתובת: הרטום 12, הר חוצבים ירושלים

טלפון: 02-5711661

פקסימליה: 02-5820919

© Powered by Fuzion Studio 2018.