ניהול ביצוע ופיקוח

חברת אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ מנהלת פרויקטי בניה במגוון תחומים, במסגרת ניהול הפרויקט בשלב ניהול הביצוע והפיקוח מסופקים שירותי הניהול הבאים:

תיאום התכנון הכולל: ליווי וייצוג המזמין בשלב הפרוגרמה, בדיקת חישובי כדאיות כלכלית ואדריכלית והצגת אלטרנטיבות לתכנון, תאום בין היועצים השונים לקידום התוכנית, סיוע בהכנת הסכמים עם יועצים, ניהול לוחות זמנים ותקציב בשלב התכנון, בדיקת ואישור חשבונות היועצים בהתאם להסכמים שנחתמו.

הכנת מכרזים והתקשרות עם קבלנים לביצוע הפרויקט הכולל: גיבוש הוצאת מכרזים ושיטות ההתקשרות עם קבלנים בהתחשב באופי הפרויקט, ריכוז מפרטים, תוכניות וכתבי כמויות ועריכתם למכרז, ייעוץ ומעקב בהכנת מסמכי המכרזים לרבות ערבויות, תנאי תשלום, תנאים מיוחדים, לוחות זמנים, ביטוחים וכד', ניהול שלב המכרז עד קבלת הצעות מקבלנים, ניתוח ההצעות וגיבוש המלצות להתקשרות, סיוע לעו"ד המזמין בעריכת החוזים עם הקבלנים וחתימתם על חוזים אלו, עדכון אומדנים תקציביים, ריכוז הטיפול בגמר התכנון והכנת תוכניות לביצוע ע"י המתכננים.

פיקוח תיאום ומעקב אחר ביצוע הכולל: תיאום, הדרכה, פיקוח מקצועי אדריכלי והנדסי קבוע ומתמיד בכל זמן בו מבוצעות העבודות באתר בהתאם לתוכניות, מפרטים, תקנים וכד'. הפיקוח הינו על ביצוע נכון, מדויק ומקצועי של העבודות וחומרי העבודות, הן באתר והן במקומות העבודה והייצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר כדי להבטיח שסופקו ברמה טובה ומתאימה למערכת ההתחייבויות של הקבלן. ניהול לוחות זמנים ותקציב מפורט בשלב הביצוע. בדיקת חשבונות ספקים וקבלנים בהתאם להסכמים שנחתמו, קיום ישיבות תיאום קבועות עם הקבלנים ו/או המתכננים עם נציגי המזמין לשם ביצוע נכון ושילוב בעלי מקצוע שונים במערך הביצוע. ניהול יומני עבודה ורישום בהם של כל המתרחש באתר לרבות מתן הערות והוראות לקבלנים ולספקים. דיווח שוטף חודשי למזמין על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, לוחות זמנים והמסגרת התקציבית. ריכוז עריכת תוכניות AS MADE ומסירתן למזמין, סיוע לקבלן בקבלת טופס 4 ו/או תעודת גמר, ו/או אישור העבודות ע"י הרשויות המוסמכות. ביצוע סיורי מסירה עם הקבלנים והספקים השונים ועריכת פרוטוקולים למסירת העבודות לרבות מעקב וניהול כל השלמות העבודה והתיקונים שיש לבצע בכל אחד מחלקי הפרויקט.

בדיקת חשבונות: בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר וסיכום הכמויות עם הקבלנים, בירור תביעות הקבלנים למחירים חריגים ותוספות שאינם כלולים בחוזים עם הקבלנים. בדיקת ניתוחי מחיר לתביעותיהם של הקבלנים ואישורם עם נציגי המזמין. ייעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעות וסכסוכים עם הקבלן בקשר עם ביצוע הפרויקט לרבות הופעה כיועץ או כעד בפני בתי משפט ובוררים.

שלב האיכלוס בדק ואחריות: ליווי הפרויקט בתקופת הבדק והאחריות לרבות אירגון עבודות הבדק עד השלמתן ומסירה סופית של המבנה למזמין.

רשימת הפרויקטים לתחום ניהול ביצוע ופיקוח:
מלונאות
מוסדות
תעשייה
מגורים

צור קשר

כתובת: הרטום 12, הר חוצבים ירושלים

טלפון: 02-5711661

פקסימליה: 02-5820919

© Powered by Fuzion Studio 2018.